Rättsligt meddelande

 

Webbplatser som omfattas

ACCO Brands är en global organisation med juridisk person, affärsprocesser, förvaltningsstrukturer och tekniska system över hela världen. Det här uttalandet gäller alla ACCO Brands-ägda webbplatser och domäner och webbplatser och domäner som tillhör våra helägda dotterbolag ("webbplats"), förutom i fall då en redogörelse för villkor finns tillgänglig på någon av ovan nämnda webbplatser som skiljer sig från denna policyn i vilket fall den senare gäller.

 

Immateriell egendom

Om inget annat anges är produktnamn, designer, logotyper, titlar, text, bilder, ljud och film på ACCO:s webbplatser varumärken, tjänstemärken, handelsnamn, upphovsrätter eller annan egendom om tillhör ACCO Brands Corporation och dess dotterbolag ("ACCO Brands immateriella egendom"). Alla andra varumärken tillhör sina respektive ägare. Inget på ACCO:s webbplatser ska uppfattas som ett beviljande, indirekt genom eller annat, av licens av något slag eller rätt att använda någon av ACCO Brands immateriella egendom utan föregående tillstånd av ACCO Brands. All skyddad information, programvara, grafik, filer, logotyper och varumärken som tas emot eller skickas elektroniskt tillhör ACCO Brands och ytterligare distribution eller nedladdning av sådan information innebär ingen rätt för någon annan person eller något annat företag.

 

Användning av den här webbplatsen

ACCO Brands Corporation underhåller den här webbplatsen för din personliga underhållning, information, utbildning och kommunikation. Du får fritt använda webbplatsen. Du får ladda ner material som visas på ACCO:s webbplatser enbart för icke-kommersiell, personlig användning under förutsättning att du också återger all upphovsrätt och annan äganderätt som rör materialen. Du får dock inte distribuera, modifiera, överföra, återanvända, göra nya inlägg, eller använda webbplatsens innehåll för kommersiella syften, inklusive text, bilder, ljud och video utan ACCO Brands Corporations skriftliga tillstånd. Ändringar görs då och då av ACCO:s webbplatser utan föregående meddelande.

 

Inga garantier; Ansvarsbegränsning

DEN HÄR WEBBPLATSEN TILLHANDAHÅLLS "SOM DEN ÄR” UTAN GARANTIER AV NÅGOT SLAG, VARE SIG UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER FÖR SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT SÄRSKILT SYFTE, ELLER UTAN INTRÅNG.

 

ACCO Brands tar inte heller något ansvar och ska inte hållas ansvarig för några skador på eller virus som kan infektera datorutrustning, programvara , data eller annan egendom som tillhör dig med avseende på din åtkomst till, användning av, eller sökning på webbplatsen eller att du laddar ner material, data, text, bilder, video eller ljud av något slag från webbplatsen eller några tillhörande webbplatser.

 

Icke- närstående produkter och webbplatser

Beskrivningar av, eller referenser till, produkter, publikationer eller webbplatser som inte ägs av ACCO Brands eller dess dotterbolag innebär inte godkännande av produkten, publikationen eller webbplatsen i fråga. ACCO Brands har inte granskat material som är länkat till ACCO webbplatser och ansvarar inte för innehållet i något sådant material. ACCO Brands frånsäger sig allt ansvar. Din länkning till andra webbplatser sker på egen risk.

 

Kommunikation med den här webbplatsen

Du ska inte göra inlägg eller förmedla något uttalande, material eller innehåll som är olagligt, obscent, oanständigt, ärekränkande, pornografiskt, uppviglande, stötande, nedsättande, hotande, kränkande, riskerar att väcka rashat, diskriminerande, hotfullt, hotande, skandalöst, provocerande, hädiskt, i strid med förtroende, i strid med integritet eller sådant du inte har erhållit alla nödvändiga tillstånd och/eller godkännanden för eller sådant som kan orsaka irritation eller besvär. Du godkänner också att alla inlägg eller överföringar du gör inte ska utgöra eller uppmuntra uppträdanden som kan betraktas som en kriminell handling, ge upphov till civilrättsligt ansvar, eller på annat sätt strida mot lagen, eller innebära intrång i rättigheterna för någon tredje part enligt lagen i någon del av världen. Du får inte heller överföra några tekniskt skadliga inlägg eller överföringar till eller genom denna webbplats (och sådana ska inkludera men inte vara begränsade till datavirus, logiska bomber, trojanska hästar, maskar, skadliga komponenter, korrupta data eller annan skadlig programvara eller skadliga data) eller delta i annat utövande av maktmissbruk (vilket inkluderar men inte är begränsat till hackning). ACCO Brands samarbetar fullt ut med alla brottsbekämpande myndigheter och domstolsbeslut som begär eller anmodar ACCO Brands att lämna ut identiteten på eller att lokalisera den som lägger sådant innehåll.

 

Följder av inlägg

Alla kommunikation och allt innehåll som du överför till ACCO:s webbplatser via e-post eller på annat sätt, inklusive, men inte begränsat till, alla data, frågor, kommentarer, förslag, behandlas och kommer att behandlas som, ej konfidentiellt och generiskt. ACCO Brands kan inte förhindra att information "skördas" från webbplatsen och du kan kontaktas av ACCO Brands eller ej relaterade tredje parter, via e-post eller annat, inom eller utanför webbplatsen. Allt du överför kan redigeras av eller på vägnar av ACCO Brands, kan eller kanske inte läggas upp på ACCO:s webbplatser helt enligt ACCO Brands gottfinnande och kan användas av ACCO Brands eller dess associerade dotterbolag för något syfte, inklusive, men inte begränsat till, reproduktion, utlämnande, överföring, publicering, sändning och inlägg. Det står dessutom ACCO Brands fritt att använda eventuella idéer, koncept, kunnande, eller tekniker i någon kommunikation du skickar till ACCO:s webbplatser för något syfte inklusive, men inte begränsat till, utveckling, tillverkning och marknadsföring av produkter med hjälp av sådan information.

 

Exakthet

ACCO Brands frånsäger sig ansvaret för eventuella fel, utelämnanden eller felaktigheter i materialet på den här webbplatsen och ansvarar inte för några användare eller beslut som görs av tredje part baserat på denna information.

 

Tillgänglighet för produkter och tjänster

Trots det föregående kan ACCO:s webbplatser visas internationellt och kan innehålla produkter eller tjänster som inte är tillgängliga i alla länder eller tillgängliga i vissa länder enbart enligt andra villkor, inklusive prisvillkor. Referenser till en viss produkt eller tjänst implicerar inte att ACCO Brands avser att göra sådana produkter eller tjänster tillgängliga i sådana länder