VILKÅR OG BETINGELSER

– GBC FOTON 30 KAMPANJE 2024


Disse vilkårene gjelder ved eventuelle konflikter eller uoverensstemmelser med annen kommunikasjon, inkludert reklame- eller reklamemateriell. Registrerings instruksjoner anses å være en del av vilkårene. Deltagelse/innsendelse av registreringsskjema er å anse som aksept av kampanjens vilkår og betingelser:

Arrangør: Dette er en kampanje laget av: ACCO Brands. Esselte AS står som ansvarlig part for denne kampanjen i Norge. Esselte AS er et selskap registrert i Norge, med organisasjons nr.: 911299771. Esselte AS, Ulvenveien 82E, 0581 Oslo. NB! Registreringer sendt til denne adressen vil ikke bli behandlet.

1.   Kampanjen er åpen for forbrukere i Norge som er 18 år eller eldre. Bevis på berettigelse skal gis på forespørsel. Deltakeren må bo i Norge, og har en fast adresse i Norge. Unntaket er ansatte og deres nærmeste familie i Esselte AS og ACCO Brands, dets kunder og forhandlere samt andre bedrifter eller fagpersoner tilknyttet kampanjen, disse kan ikke delta i kampanjen.

2.    En person (deltaker) må ha en unik e-postadresse for å kunne delta i kampanjen, en e-postadresse som er gyldig hele kampanjeperioden.  

3.    Kampanjeperiode for kjøp av kampanjeprodukter er: 12.01 - 31.12.2024. Alle registreringer må være sendt inn til oss senest 05.01.2025. 

4.    For å delta må du ha kjøpt kampanjeproduktene (se punkt 5a) og registrere kjøpet på kampanjesidene (krever internett tilgang, registreringer sendt per post eller e-post vil ikke bli behandlet). 

5.    Slik deltar man: 
a) Kjøp en GBC Foton 30 automatisk lamineringsmaskin

b) For å sende inn et krav gå til: https://www.gbceurope.com/no-no/ og klikk på linken «Kampanjer» (her finner du link til alle aktive kampanjer).  

c) Deltakeren må fylle ut alle obligatoriske felt i registreringsskjemaet; fullt navn, adresse, e-post, hvor produktet ble kjøpt og man må også laste opp/legge med en kopi av kvitteringen/faktura for kjøpet (jpg, png eller PDF fil). Det er også fint om du gir oss tillatelse til å sende deg nyhetsbrev fra oss.  

d) En gang i måneden sjekkes alle innsendte registreringer – bare gyldige krav/registreringer vil motta bonusgaven per post.

e) 1 (ett) kjøp av definerte kampanjeprodukter gir rett til å fremme 1 (ett) krav for å motta spesifiserte gave.  

f) I kampanjeperioden gis det mulighet til maksimalt å registrere 1 (ett) kjøp av hver av de ulike kampanjeproduktene (se punkt 5 a).

6.   Felles-/gruppekrav fra bedrifter, forbrukergrupper, tredjeparter, syndikater, makroer eller andre automatiserte registreringer/krav som ikke oppfyller vilkår og betingelser for denne kampanjen, blir diskvalifisert og vil ikke bli behandlet videre. Hvis det er tydelig at en deltaker bruker datamaskin(er), programmer eller skript for å omgå denne betingelsen for å generere ytterligere krav på en måte som ikke stemmer overens med kampanjens formål, vil dennes krav bli diskvalifisert og vil bli erklært ugyldig

7.    På forespørsel må deltakere som har sendt inn krav kunne fremlegge original faktura/kvittering. Deltakere må beholde sin original faktura/kvittering (som viser kjøpet av kampanjeproduktene), hele kampanjeperioden (bilde, eller scannet kopi er ikke gyldig som bevis ved kontroll). Hvert krav må ha en tilhørende unik faktura, har en deltaker kjøpt flere kampanjeprodukter i kampanjeperioden må det sendes inn (fremlegges) en faktura/kvittering per krav/registrering.  

8.    En gang i måneden vil arrangøren gå gjennom alle innkomne registreringer. Hvis det oppdages mangelfull/ufullstendig registreringer eller registreringer som ikke godkjennes av en aller anen årsak, vil det bli sendt ut e-post til disse (sendes til den e-postadressen som ble lagt inn i registreringsskjemaet), som enten etterspør mer informasjon, bevis eller informasjon om hvorfor kravet ikke godkjennes.

9.    Godkjente registreringer vil normalt motta gaven senest 50 dager etter at registreringsskjema er sendt inn via kampanjesiden. Arrangøren tar forbehold om normal postgang og at gavene har ankommet utsendelsesstedet.   

10.    Gaven sendes til den postadressen som er oppgitt i registreringsskjemaet. (Det er respondentens ansvar og påse at informasjonen som er fylt inn er korrekt.)  

11.    Det er respondentens ansvar å påse at all informasjon i registreringsskjema er riktig utfylt. Svarunnlatelse fra respondenten kan føre til at kravet anses som ugyldig. Arrangøren er ikke ansvarlig for at en respondent gjør et forsinket krav om å motta en gave hvis e-posten fra arrangøren ikke ble lest/respondert på i tide.

12.    Ingen kontanter eller andre alternative gaver er tilgjengelig, unntaket er eventuelle omstendigheter utenfor arrangørens kontroll. Arrangøren forbeholder seg retten til å erstatte gaven med lignende gaver av samme eller høyere verdi hvis den angitte gaven ikke lenger er tilgjengelig. Gaven sendes ut til den som har kjøpt og registrert seg på kampanjesiden. Gaven kan ikke helt eller delvis byttes inn mot penger. Videre salg av kampanjeproduktene eller gaven er ikke tillatt.

13.    Arrangøren forbeholder seg retten til å verifisere alle innsendte registreringer/krav inklusive, men ikke begrenset til, å be om ytterligere adresse / firma og identitetsdetaljer (respondenten må svare på en tilfredsstillende måte innen 14 dager). Unnlatelse av svar, feilaktig, villedende informasjon eller mangelfull dokumentasjon kan gi grunnlag for diskvalifikasjon (kravet kan erklæres ugyldig). Der det er mistanke om bevisst forsøk på juks/svindel og urettmessig forsøk på ervervelse av bonusgave, eller brudd på disse vilkårene og betingelsene kan respondenten bli diskvalifisert og nektet deltakelse i fremtidige kampanjer.  

14.   Noen bedrifter har regler for mottak av bonusgaver. Deltakeren er selv ansvarlig for å sette seg inn i bedriftens regler og retningslinjer vedrørende dette, for å avgjøre om man kan delta i denne kampanjen. 

15.    Generelt: Arrangøren påtar seg intet ansvar for krav som er sendt feil, tapt, forsinket, skadet eller ødelagt under levering på grunn av feil på datamaskinen, virus, feil, forsinkelse eller andre årsaker, eller for eventuelle kostnader tilknyttet registreringen. Bevis for sending er ikke bevis på mottak. Arrangøren er ikke ansvarlig for feil, mangler eller unøyaktig informasjon som er gitt av respondenten i registreringen.

16.    Arrangøren forbeholder seg retten til å avvise krav som man mener bryter kampanjens vilkår og betingelser.

17.    Ethvert forsøk på bevisst å skade til arrangørens/kampanjens nettside eller informasjonen på den, eller forsøk på å undergrave den legitime driften av kampanjen, kan være et brudd på kriminelle og sivile lover. Arrangøren forbeholder seg retten til å søke høyeste mulig erstatning av en hver person eller organisasjon som forsøker noe sånt, enten det er vellykket eller ikke.

18.    Eventuelle skattemessige konsekvenser av å motta bonusgaven vil mottakeren selv være ansvarlig for.

19.    Hvis denne kampanjen av en eller annen grunn ikke lar seg gjennomføre i den form den var tiltenkt på grunn av forstyrrelser, datavirus, nettverkssvikt, feil, manipulering, uautorisert intervensjon, svindel, tekniske feil eller andre årsaker som er utenfor arrangørens kontroll og som ødelegger eller påvirker administrasjonen, sikkerheten, rettferdigheten, integriteten eller riktig gjennomføring av denne kampanjen, kan arrangøren etter eget skjønn endre eller suspendere gaveutsendelsen, trekningen eller ugyldiggjøre innsendte registreringer. Hvis en handling, unnlatelse, begivenhet eller omstendighet oppstår som er utenfor den rimelige kontrollen til arrangøren og som forhindrer at arrangøren overholder kampanjens vilkår og betingelser, er arrangøren ikke ansvarlig for manglende utførelse eller forsinkelse i å utføre sine forpliktelser.

20.    Arrangøren og de tilknyttede byråer og selskapene er ikke ansvarlige for eventuelle tap (inkludert, men ikke begrenset til, indirekte, spesielle eller følgeskader eller tap av fortjeneste), bekostning eller skade som oppstår eller opprettholdes (uansett om de oppstår som følge av en persons uaktsomhet) i forbindelse med denne kampanjen, aksepterer eller bruk av gaven, bortsett fra ethvert ansvar som ikke kan utelukkes ved lov (herunder personskade, død og svindel), i så fall er ansvaret begrenset til lovens minimumsgodtgjørelse.

21.    Kun gyldige registreringer vil bli akseptert. Alle registrerte detaljer og bevis på kjøp er underlagt verifisering krav.

22.    Forsøk på å kreve gave flere ganger for samme kjøp vil bli diskvalifisert og hvis det ser ut som bevisst forsøk på svindel kan den som har sendt inn registreringen også bli diskvalifisert fra fremtidige kampanjer, alle krav fra deltakeren vil da bli erklære ugyldige.

23.    Bestemmelser og avgjørelse tas av arrangøren i alle saker i forbindelse med denne kampanjen skal være å anse som endelige. Arrangørens forbeholder seg retten, innen rimelig skjønn, til å: - Diskvalifisere deltakeres hvis oppførsel er i strid med kampanjens intensjon, alle krav fra deltakeren vil da bli erklære ugyldig. - Erklære krav som ugyldighet som følge av feil i trykk, produksjon og/eller distribusjon (inkludert, men ikke begrenset til feil/mangler på arrangørens nettside eller annet trykt materiale).

24.    Hvis noen av disse punktene viser seg å være ulovlige, ugyldige eller på annen måte ikke kunne håndheves, skal de bli kuttet og ses bort ifra, mens de resterende punktene beholdes og overholdes.

25.    Eventuelle spørsmål vedrørende den juridiske tolkningen av disse vilkårene vil være basert på lover og regler i det aktuelle landet, men domstolene Norge har eksklusiv jurisdiksjon i enhver tvist.

26.    Databeskyttelse: Arrangøren vil bare bruke de personlige opplysninger som er sendt inn for å administrere kampanjen, og uten noe annet formål, med mindre vi har ditt samtykke. Dine personlige opplysninger vil alltid være konfidensielle og i samsvar med alle gjeldende databeskyttelseslover i det aktuelle deltakingslandet. Gå til www.gbceurope.com/no-no/personvern/ for arrangørens retningslinjer for personvern. Du kan be om tilgang til dine personopplysninger, eller få feil rettet ved å sende en e-post til: AccoNorge@acco.com med emnefeltet «GBC - Foton Kampanje 2024» og si hva henvendelsen gjelder. Ved å delta i kampanjen, godtar du bruken av dine personlige data som beskrevet her. Du kan imidlertid når som helst trekke tilbake samtykket ditt og kreve alle data om deg slettet. Du sender da en e-post til: AccoNorge@acco.com med emnefeltet "Slett data i forbindelse med GBC - Foton Kampanje 2024". Vi gjør oppmerksom på at du da ikke kan delta i kampanjen (du vil ikke motta gaven, eller kunne delta i evt. kampanjetrekning). Den eneste data som blir brukt etter at kampanjen er avsluttet er din e-postadresse, hvis du takker ja til å motta nyhetsbrev fra oss i mailen du mottar etter registreringen er mottatt. Du kan når som helst avsluttet nyhetsbrev "abonnementet" via en link når du mottar nyhetsbrevet. Alle registreringer vil bli anonymisert i brukt for å måle kampanjerespons etter at kampanjen er avsluttet.