GBC Fusion "Laminálj és segítsd a biztonsági előírások betartását" promóció

Részvételi szabályzat

 

 1. A GBC "Laminálj és segítsd a biztonsági előírások betartását" promóció ajándékakció (továbbiakban: Promóció”) szervezője az ESSELTE Kft. (székhelye: 1137 Budapest, Lomb utca 39., cégjegyzékszáma: Cg. 01-09-563099, adószáma: 12186806-2-41, a továbbiakban: a „Szervező”)

2. A Promóció 2020. június 1. napján 00 óra 00 perctől 2020. augusztus 31. napján 23 óra 59 percig tart (a továbbiakban a „Promóció időtartama”).

3. Résztvevők:

          A Promócióban minden olyan természetes személy részt vehet, aki Magyarországon lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezik, és nem esik a részvételből kizártak körébe (továbbiakban: a „Résztvevő”). A Promócióban nem vehetnek részt az Esselte Kft. dolgozói és mindezen személyeknek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1. § (1) bekezdésének 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói, valamint azon kereskedelmi egységek tulajdonosai és az egységek munkavállalói valamint azok közeli hozzátartozói, amelyekben a Promócióban érintett termékek kaphatók.

4. A Promócióban való részvétel feltételei:

4.1. A Promócióban az vehet részt, aki a Promóció időtartama alatt:

  • a magyarországi viszonteladói hálózatban legalább 1db promóciós GBC Fusion laminálógépet (továbbiakban:„Termék”, a promóciós termékek listáját az 1. sz. melléklet tartalmazza) vásárol; és
    • a www.gbceurope.com/vigyazzunkegymasra weboldalon (a továbbiakban: „Weboldal”) a teljes neve, lakcíme, e-mail címe megadásával, valamint a vásárlást igazoló bizonylat feltöltésével regisztrál (a továbbiakban: a „Regisztráció”), a megfelelő mező bejelölésével elfogadja a jelen Részvételi szabályzatban („Szabályzat”) írt valamennyi feltételt és hozzájárul személyes adatainak a jelen szabályzatban foglaltak szerinti kezeléséhez

4.2 Minden Résztvevő köteles a Promóció végét követő 90 (kilencven) naptári napig sértetlenül és jól olvasható módon megőrizni a 4.1. pontban meghatározott Termék vásárlását igazoló számlát, blokkot, mert a Szervező az Ajándékra való jogosultságot, illetve a vásárlás helyét ellenőrizheti.

4.3. A Szervező a nem valós adatokat megadó Résztvevőket kizárhatja a Promócióból

4.4. Szervező kizárólag azokat a Regisztrációkat tekinti érvényesnek, amelyek a Résztvevők saját személyes adatai megadásával történtek.

5. Ajándék

5.1 A Promóció során a jelen Játékszabályban meghatározott feltételeknek megfelelő Résztvevők az alábbi ajándékra jogosultak (a továbbiakban „Ajándék”):

1 csomag (100db) GBC "Peel n Stick„ meleglamináló fólia, öntapadós, 125 mikron, A4 (3747243)
+
1 csomag (100db) GBC meleglamináló fólia, 125 mikron, A4 (3200723)

5.2 Egy Résztvevő a Promóció teljes időtartama alatt annyi darab Ajándékra jogosult, ahány Terméket vásárolt. Minden Ajándék igényhez új Regisztráció szükséges. Egy Résztvevő maximálisan 3 db ajándékot igényelhet a promóciós időszak alatt. 

5.3. Az Ajándék másra át nem ruházható, és készpénzre sem váltható.

5.4. Az Ajándékot a Szervező a Regisztráció során megadott címre kézbesíti 2020. július 1. és 2020. szeptember 30. között. Amennyiben a kézbesítés 2 alkalommal is sikertelen marad, úgy, a Résztvevő az Ajándékot csak személyesen veheti át a Szervező fenti székhelyén 2020. október 31-ig munkaidőben.

 6. Adófizetés és egyéb költségek:

A Résztvevőket az Ajándékkal kapcsolatosan nem terheli személyi jövedelemadó fizetési kötelezettség, azonban az Ajándék átvételével összefüggésben esetlegesen felmerülő esetleges költségek (pl. nyeremény átadásának helyszínére történő utazási költség stb.) őket terhelik.

7. Adatvédelem, személyhez fűződő jogok:

7.1     A jelen Promócióban való részvétel önkéntes. A részvétel feltétele azonban, hogy a Résztvevők kifejezetten hozzájáruljanak ahhoz, hogy a Szervező az általuk megadott személyes adatokat kapcsolattartás és adminisztráció céljából kezelje. A Szervező adatkezelési nyilvántartási száma: NAIH-59066/2012.

7.2.    Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés és az adatok feldolgozása mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik. Szervező lehetőséget biztosít a Résztvevőnek arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törlését vagy helyesbítését az alábbi weboldalon keresztül: https://mydata.accobrands.com/.

7.3.    A Résztvevő tudomásul veszi, hogy a Promócióból való kizáráshoz vezet, ha a Promóció lebonyolításához szükséges adatok törlését az Ajándék átadása előtt kérelmezi.

7.4.    A hírlevelek küldésének elfogadása NEM feltétele a Promócióban történő részvételnek.

8. Vegyes rendelkezések

8.1.    A Regisztrációk hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás, téves vagy nem valós adat feltüntetése stb.), az Ajándékok kézbesítésének – Szervező érdekkörén kívül eső – elmaradásáért vagy késedelméért, ill. a kézbesítés során keletkezett károkért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.

8.2.    Szervező Ajándékok tekintetében minőségi felelősséget nem vállal, a Résztvevő ilyen igényét jogszabályi keretek között az Ajándék gyártójával, illetve forgalmazójával szemben érvényesítheti.

8.3.    Szervező kizárja a felelősségét minden, a Weboldalt, illetve az azt működtető szervert ért külső, ún. SQL támadások, illetve a telefonhálózatot ért támadások, meghibásodás estére. Tehát amennyiben a Weboldalt, illetve szervert vagy a kiszolgáló hálózatot ért támadás folytán a játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak, úgy ezen esetekre a Szervező semminemű felelősséget nem vállal.

8.4.    Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely Résztvevő részéről bármilyen (számítógépes) manipulációt, tömegesen generált kódok, illetve a Promóció szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a Résztvevőt azonnali hatállyal kizárja a Promócióból.

8.5.    Ha a Résztvevő adatfeltöltés közben bezárja a böngésző ablakot vagy, ha a kapcsolat (bármely okból) megszakad a kiszolgáló webhelyével, abban az esetben az adatok elvesztéséért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.

8.6.    Szervező kizárja a felelősségét a Weboldal rajta kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt a honlap nem vagy korlátozottan használható, ugyanakkor haladéktalanul megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárja, illetve megszüntesse.

8.7.    Szervező fenntartja a jogot, hogy a Szabályzatot indokolt esetben bármikor megváltoztassa. Az erre vonatkozó tájékoztatást a Szervező a Promóció egyéb közleményeivel azonos nyilvánosságot biztosítva teszi közzé a Weboldalon.

 

1.számú melléklet

PROMÓCIÓS TERMÉKEK

4400747EU  - GBC Fusion 1100L laminálógép, A4, 75-125 mikron

4400747EU  - GBC Fusion 1100L laminálógép, A3, 75-125 mikron

4400748EU  - GBC Fusion 3000L laminálógép, A4, 75-125 mikron

4400749EU  - GBC Fusion 3000L laminálógép, A3, 75-125 mikron

4400750EU  - GBC Fusion 3100L laminálógép, A3, 75-175 mikron