Nahoru

Pravidla soutěže GBC „Vytvořte profesionální dojem“

1. Pořadatelem spotřebitelské soutěže je ESSELTE, s.r.o., V Lužích 818, 142 00 Praha 4 – Libuš, Česká republika, IČ: 25107721 (dále jen „Pořadatel“)

2. Název spotřebitelské soutěže: „Vytvořte profesionální dojem“ (dále jen „Soutěž“)

3. Soutěž probíhá od 1. 1. 2019 do 31.6.2019 nebo do vyčerpání zásob. V případě, že budou vyčerpány zásoby cen před 31.6.2019, bude Soutěž ukončena.

4. Podmínkou účasti v Soutěži je zakoupení laminátoru GBC Fusion Plus 7000L A3 (kód výrobku 4402133EU) nebo GBC Fusion Plus 6000L A3 (kód výrobku 4402134eu)  spolu s 2 baleními laminovacích kapes GBC (formátu A4 nebo A3 a balení po 100 ks), vyplnění osobních údajů na stránce https://www.gbceurope.com/cs-cz/promotions/gbc-buy--get-promotion---register/, nahrání kopie (scan/fotografie) daňového dokladu a potvrzení souhlasu s těmito pravidly včetně zpracování osobních údajů.

5. V případě splnění všech podmínek získáte kávovar Tchibo Cafissimo.

6. Soutěže se smí zúčastnit pouze fyzická osoba s doručovací adresou v České nebo Slovenské republice, která si zakoupí výrobek značky GBC uvedený výše (dále jen „Soutěžní výrobek“ a „Účastník“) a při registraci uvede doručovací adresu v České nebo Slovenské republice. Doručování cen mimo Českou nebo Slovenskou republiku není možné.

7. Pořadatel bude vyžaduje prokázání nároku na cenu doložením prodejního dokladu na Soutěžní výrobky, které jsou v Soutěži (viz bod č. 4 a 5). Prodejním dokladem se rozumí daňový doklad (faktura nebo pokladní doklad), který obsahuje výrobky GBC zařazené do Soutěže (viz bod č.5).

8. Výhry budou výhercům zaslány poštou na adresu uvedenou při registraci do Soutěže.
Pokud bude výhra vrácena Pořadateli jako nedoručitelná z důvodu chybné adresy či výhercem nepřevzatá, propadá výhra ve prospěch Pořadatele.

9. Výhry budou rozesílány po ukončení každého soutěžního měsíce.

10. Při nákupu na účet jiné fyzické či právnické osoby se lze zúčastnit Soutěže jen s jejím souhlasem.

11. Soutěže se nesmí účastnit zaměstnanci Esselte, s. r.o. a jejich rodinní příslušníci
ani zaměstnanci prodejců výrobků společnosti Esselte a jejich rodinní příslušníci.

12. Pořadatel si vyhrazuje právo zveřejnit jména a fotky výherců pro účely publicity Soutěže
a pro propagační účely pořadatele.

13. Pořadatel neodpovídá za poštovní či jinou dopravu výher či zpráv.

14. Pořadatel neodpovídá za tiskové chyby.

15. Pořadatel bude zpracovávat osobní údaje výherců Soutěže, tj. jména, příjmení a adresy Účastníků za účelem rozesílání výher subjektům osobních údajů a v rozsahu nezbytně nutném k dosažení tohoto účelu. Osobní data budou zpracovávaná v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb.,
o ochraně osobních údajů, v platném znění.

16. Zapojením do Soutěže uděluje Účastník Soutěže Pořadateli souhlas s užitím osobních údajů ve znění:
Vaše osobní údaje v rozsahu zde uvedeném budou zpracovávány v automatizovaně vedené databázi pořadatelem jako správcem, případně zpracovatelem, se kterým správce uzavře smlouvu, a to pro marketingové účely, zejména zasílání obchodních sdělení a také pro komunikaci elektronickými prostředky. Souhlas se zpracováním osobních údajů udělujete dobrovolně na dobu neurčitou a můžete jej kdykoli bezplatně na adrese správce odvolat. Jiným subjektům nebudou Vaše osobní údaje zpřístupněny. Máte právo přístupu k osobním údajům o Vás zpracovávaných a právo na opravu těchto osobních údajů. Dále máte tato práva: jestliže zjistíte nebo se budete domnívat, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování Vašich osobních údajů, které je v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu
se zákonem, zejména budou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, můžete požádat správce nebo zpracovatele o vysvětlení a požadovat, aby správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Bude-li tato Vaše žádost shledána oprávněnou, správce nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav.
Nevyhoví-li správce nebo zpracovatel této Vaší žádosti, máte právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů. Na tento Úřad se můžete se svým podnětem obrátit i přímo.

17. O jakýchkoliv reklamacích či námitkách rozhoduje s konečnou platností Pořadatel. Pořadatel si vyhrazuje právo bez náhrady Soutěž zkrátit, odložit, přerušit anebo zrušit či jednostranně změnit nebo doplnit její pravidla, a to po celou dobu trvání Soutěže.

18. Pořadatel si vyhrazuje právo nahradit deklarované výhry výhrami obdobného typu a odpovídající hodnoty.

19. Účastí v Soutěži vyjadřuje Účastník souhlas s pravidly a podmínkami Soutěže a zavazuje se
je plně dodržovat.

20. Aktuální a úplné znění pravidel je k dispozici v sídle Pořadatele.

21. Účastník se s jakýmkoliv dotazem ohledně Soutěže může obrátit na email: objednavky@acco.com.

22. Pořadatel tímto informuje účastníky, že na uvedených webových stránkách může využívat tzv. cookies, a to výlučně za účelem usnadnění jejich technického chodu. Správu i zákaz cookies lze provádět nástroji všech běžných webových prohlížečů.

V Praze, dne 1. května 2018